#2122A #2115A + #2124G

Untitled // Dschinn // Dschinn

2021 // Aluminum Leaf on Watercolour Paper // 235 x 210 x 6 cm // Winston Wachter Fine Art, Seattle, WA

2021 // Aluminum Leaf on Watercolour Paper // 360 x 220 x 6 cm // Artist Studio

2021 // Graphite on Watercolour Paper // 144 x 372 x 6 cm // Winston Wachter Fine Art, Seattle, WA